ที่ดิน

ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ บางใหญ่ จ.นนทบุรี - อื่นๆ (ไม่มีในรายการ), อื่นๆ
ที่ดิน

ถนน ชยางกูร เขตเทศบาล อำเภอ เลิงนกทา จ.ยโสธร - อื่นๆ (ไม่มีในรายการ), อื่นๆ
ที่ดิน

ถนนเสาธงสามัคคี - บางเสาธง, สมุทรปราการ